• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ศูนย์บ่มเพาะสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬา และศิลปะ