• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมการเรียนการสอน

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 6 ทักษะ ได้แก่ ทักษะวิชาการ ทักษะภาษาและการสื่อสาร ทักษะช่วยเหลือตนเอง ทักษะสังคมและการดำรงชีวิต ทักษะการเคลื่อนไหว ทักษะอาชีพ

โรงเรียนน่านปัญญานุกูลมีหลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พลศึกษา สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การงานอาชีพและเทคโนโลยี ภาษาต่างประเทศ