• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ทำเนียบบุคลากร

ชื่อ :  นายสมพงษ์ อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางนงคราญ ดวงตา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวชญาณ์ธินิดา บัวผัน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก : บริหารสถานศึกษา
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวปิยะมาศ ศรีโพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานนโยบายและแผนงาน
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางทิพย์ทิวา วิชาญ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :  หัวหน้างานสนับสนุนการเรียนการสอน
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรวิสรา อินธิยา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :  หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการนักเรียนบกพร่องทางการได้ยิน
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางชุรีกร ปัญญาภู
ตำแหน่ง : 
ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพวิชาการแผนกมัธยมศึกษา
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายโฆษิต นุดวงแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานอาคารสถานที่
อีเมล์ : เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางภรภัทร บุญชูภักดิ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก : หัวหน้างานกิจกรรมและชุมชนสัมพันธ์
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายศราวุธ อินทนิล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก : ครูผู้สอนวิชาศิลปะ
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางน้ำฝน เวศนารัตน์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวผกามาศ กุลหนาน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางณัฏฐาพร อุ่นใจ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางจิตรลดา กุดแก้ว
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบริการ
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางปนัดดา สินันตา
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางราตรี แก้วอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอัฏฐสินี เมฆคะ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางกมลลักษณ์ ตันติ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางนันทิยา สุโนธร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางอัญชลี ทิพวงศ์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :

อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวสมฤทัย จีทิพย์
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางมาติกา ศรีอ่อน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายจิระวัฒน์ วังกะ
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :คอมพิวเตอร์
อีเมล์ :
jtotone@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายเกียรติพล เกษมรัตนพร
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางรุ่งนภา แสงงาม
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานบุคคล
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางภรภัทร พุ่มจีน
ตำแหน่ง : ครู
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายธนวรรธน์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางณัฐณิชา สามารถ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสุพรรณิกา วิชาเป็ง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายวิศิษฏ์ จิรนันทนุกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพัฒน์นรี ฝายนันชัย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจันทร์สิมา ตุ้ยยวง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวจุไรรัตน์ เชื้อสาร
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางวราภรณ์ ศิริเลิศ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางรัชนีวรรณ บุตรแก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางรินรดา มีเดช
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวจุฬาสินี จันใจ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวนาตยา คุ้ยจุ่น
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางอังสุมา วิชาเหล็ก
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายพศิน นะชนะ
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเจษฎาภรณ์ ถามา
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นายกิตติศักดิ์ สุโรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวอันเจอลา ไชยเรียน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัชรี สุเรนทร์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวนฤมล คำรส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางพัชรินทร์ บุญเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางจุฬาลักษณ์ เจียมผ่อง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวรพีพรรณ วงศ์ใหญ่
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายนนท์ธวัช ยอดเรือน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวจุฑาลักษณ์ พุฒดี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพรญาณี ศรีสุพัฒน์
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ : นางสาวพัทธ์ธีรตา ขัดเงางาม
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวพิมพ์พจนา วุฒิยาน
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานหัตถกรรม
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  ว่าที่ร้อยตรี​ธนวัฒน์​ จำรัส
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนเกษตร
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นายธนากร แสงทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนงานเกษตร
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :
ชื่อ :  นางสาวเยาวภา เหมือนทอง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :ครูผู้สอนจิตวิทยา
อีเมล์ :

เบอร์โทรศัพท์ :