• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรปีการศึกษา 2565

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 นำโดยนางนงคราญ ดวงตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ปีการศึกษา 2565 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

Visits: 28