• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การสื่อสารและการคิดคำนวณ

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การสื่อสารและการคิดคำนวณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การสื่อสารและการคิดคำนวณให้แก่นักเรียน โดยมีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและแสดงออก เรียนรู้อย่างหลากหลาย เน้นกระบวนการ Active learning ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจอย่างแท้จริง

Visits: 511