• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมวันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน  จัดกิจกรรมวันมาฆบูชาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณให้ยังคงอยู่กับคนไทยตลอดไปและปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน ในการอนุรักษ์กิจกรรมวันมาฆบูชา และให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา ซึ่งมีเป็นประจำทุกปี

Visits: 346