• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน สร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียน ภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมสมาธิเพิ่มปัญญา, กิจกรรมสัมพันธ์, กิจกรรมสร้างความตระหนักในความรักชาติ รักท้องถิ่น, กิจกรรมถอดบทเรียนหลังเรียนรู้, กิจกรรมระดมความคิด ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ

Visits: 237