• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ทดสอบการตรวจCovid19

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้รับความอนุเคราะห์จาก บุคลากรสาธารณสุข 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเพียง โรงพยาบาลภูเพียง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้วมาให้ความรู้ในการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19ด้วยชุดAntigen Test Kit (ATK)แก่ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 120 คน พร้อมให้คณะครู บุคลากรฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน มั่นใจ ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ผลการตรวจเป็นลบ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19
ทุกคน (ภาพกิจกรรม)

Visits: 900