• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและทดสอบปฏิบัติจริงตามแผน

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดประชุมจัดทำแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและทดสอบปฏิบัติจริงตามแผน เพื่อให้คณะครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนน่านปัญญานุกูล มีความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุแผ่นดินไหว ณ ห้องประชุมโรงเรียนVisits: 246