• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 โดยการนำนายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี ในกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย วันต่อต้านยาเสพติด และกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการการเกิดโรค และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดอก เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับวันสุนทรภู่ วันภาษาไทย รวมไปถึงการตระหนักถึงโทษของสารเสพติดการปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงจากสารเสพติดและตระหนักถึงโรคและการป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลาย ณ หอประชุมโรงเรียน (ภาพกิจกรรม)

Visits: 640