• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ โดย นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทสวดบูชาบูรพาจารย์ นำพานดอกไม้ พานเทียนธูปไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ ปลูกฝังให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ณ หอประชุมโรงเรียน

Visits: 303