• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

เตียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน

คณะผู้บริหาร ครู และบุคคลากรโรงรียนน่านปัญญานุกูล ได้มีการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของหอนอน /ห้องเรียน/โรงอาหาร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID – 19 ) เพื่อต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (ภาพกิจกรรม)

Visits: 524