• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กีฬาสี ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน ได้จัดการแข่งขันกีฬากีฬาสีภายในขึ้นวันที่ 11 มีนาคม 2564 ณ สนามกีฬากลางโรงเรียนน่านปัญญานุกูล จังหวัดน่าน โดยจัดให้มีการแข่งขัน 6 ประเภทกีฬา คือ กีฬา และกรีทา เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะทางด้านกีฬาและเพื่อให้นักเรียนเจริญเติบโต มีพลานามัยที่ แข็งแรงสมบูรณ์ เป็นเยาวชนที่ ดีของชาติต่อไป (ภาพกิจกรรม)

Visits: 391