• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดกระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน

เมื่อวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00 น. นายสมพงษ์ อุ่นใจ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ให้การต้อนรับ คณะนักศึกษาและอาจารย์ จากศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วิทยาลัยสงฆ์น่าน เฉลิมพระเกียรติฯ ศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมโรงเรียน ในการศึกษาดูงานการดำเนินงานการจัดการเรียนรู้ที่เน้นอาชีพเพื่อการมีงานทำและฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย ภาพกิจกรรม

Visits: 294