• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

ค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชนคนคุณธรรมและค่ายยุวชนคนคุณธรรม โดยภายในค่ายดังกล่าว มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมสมาธิเพิ่มปัญญา, กิจกรรมสัมพันธ์, กิจกรรมสร้างความตระหนักในความรักชาติ รักท้องถิ่น, กิจกรรมถอดบทเรียนหลังเรียนรู้, กิจกรรมระดมความคิด ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ การจัดกิจกรรมครั้งนี้สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน สร้างภาวะผู้นำ ปลูกฝังคุณธรรมให้แก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี ภาพกิจกรรม

Visits: 859