ระบบคัดกรองและประเมินความสามารถพื้นฐานนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา (System for screening and assessment students with intellectual disabilities)
ประเภทบุคคล : นักเรียน ครู