• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคางานจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย บ้านพักภารโรงแบบแฟลต 8 หน่วย จำนวน 1 หลัง (17 ธันวาคม 2563)

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี2564 (17 ธันวาคม 2563)

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ชุดทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 มีนาคม 2563

-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 24 มีนาคม 2563

ประกาศประกวดราคางานก่อสร้าง
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคางานก่อสร้าง
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซม
-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซม
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 มีนาคม พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
-เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 มีนาคม พ.ศ.2563