• 103 หมู่ 15 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000 โทร.0-5460-1075

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนน่านปัญญานุกูล จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  โดยมีคณะผู้บริหาร ครู บุคคลากร และนักเรียนเข้าร่วม โดยในกิจกรรมได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์และแสดงธรรมเทศนา นอกจากนั้นคณะผู้บริหาร ครูและนักเรียนร่วมกันหล่อเทียนเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ ได้จุดให้แสงสว่างในการปฏิบัติกิจวัตรต่างๆ เป็นพุทธบูชาตลอดเวลา 3 เดือน และเพื่อเป็นการปฏิบัติสืบทอดประเพณีของไทยสืบไป

Visits: 295